сряда, 24 юни 2015 г.

Артемидор Далдиански за съногаданията

Артемидор Далдиански и неговите "Съногадания" са един от най-авторитетните древни източници по въпроса за тълкуването на сънища. Творбата е написана през 2 в. и заема обем от 5 книги, насочени към разнородна публика. Избрах да споделя известна част от нея, и по-конкретно някои от уводните думи, в които Артемидор обяснява основните принципи на съногадателя и изкуството за тълкуване на сънища.


1. За понятията „сънуване“ и „съновидение“, за съществената отлика помежду им и за точното им определяне немалко съм писал и в други свои работи, но за да не ти се стори моето изследване непоследователно и като че ли лишено от начало, смятам за уместно и сега да започна именно от тези две понятия.
Така съновидението е предвестник на бъдещето, докато сънуването е резултат на настоящето. (...)

3. (...) Два са основните подхода, които трябва да се съблюдават в съногаданието: тълкуване по родов признак и тълкуване по видов признак.

Първо ще разгледаме родовия признак.

4. От дъновиденията едни предсказват множество неща чрез множество символи, други – малко неща чрез малко символи, трети – множество неща чрез малко символи, четвърти – малко неща чрез множество символи. (...)

5. И по видов признак съновиденията се разделят на четири групи. Първата група включва съновидения, благоприятни и по форма, и по съдържание, втората група – съновидения, неблагоприятни и по двата показателя, третата група – благоприятни по форма, неблагоприятни по съдържание, четвъртата група – неблагоприятни по форма, благоприятни по съдържание. Под форма трябва да се разбира видението, а под съдържание – сбъдването на съня. (...)

9. Накрая полезно, нещо повече – задължително както за сънувалия, така и за тълкувателя би било съногадателят да знае кой е сънувалият, какво работи, какъв е произходът му, какво е материалното му състояние, как е със здравето, на каква възраст е. И най-вече трябва да се изследва най-щателно самото съновидение, тоест точното му съдържание. Защото и най-малкото добавяне или отнемане от него, както ще видим по-нататък, променя качествено тълкованието.

11. Към своето тълкуване съногадателят трябва да подхожда от две гледни точки: в едни съновидения трябва да се търси символната логика от началото към края, а в други – от края към началото, защото в едни случаи е възможно началото да разкрие значението на края, който е неразбираем и смътен, а в други, обратно – краят да обясни началото.

12. Освен това, твърдя, съногадателят трябва да разчита в своята подготовка на самия себе си и на собствените си познания и да прибягва до своята собствена проницателност повече, отколкото да се уповава единствено на съногадателските книги, тъй като, който си въобразява, че ще постигне съвършенство посредством теорията без никакъв природен талант, то той ще си остане далеч от съвършенството и професионализма, при това колкото по-начетен ще става, толкова повече ще затъва в този недостатък. Защото, поел в невярна посока, той все повече и повече ще се отдалечава от верния път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да бъде публикуван Вашият коментар трябва да бъде одобрен от администратор.